Algemene verkoops- en arbeidsvoorwaarden

Art.1: Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere. Wij verwerpen de algemene voorwaarden van onze contractanten.

Art.2: Offertes - Aanbiedingen - Bestellingen

 1. De specificaties van onze offertes zijn bindend en omvatten alleen de strikt aangegeven werkzaamheden. 
 2. Als de klant een technicus aanvraagt en na inspectie blijkt dat het uit te voeren werk omvangrijker is dan oorspronkelijk besteld en de klant een offerte aanvraagt, dan zullen de arbeids- en reiskosten in rekening worden gebracht, zelfs als er geen werk wordt uitgevoerd.

Art.3: Opdrachtgever - Bevestiging van bestelling

 1. Facturen worden opgesteld op naam van de persoon die ons heeft gevraagd de werkzaamheden uit te voeren. 
 2. Als de huurder van een gebouw wenst dat de uitgevoerde werken in de gehuurde ruimtes worden gefactureerd op naam van de verhuurder, is de schriftelijke toestemming van laatstgenoemde vereist. 
 3. Elke bestelling moet door de klant worden bevestigd. 
 4. Bestellingen worden pas gedefinieerd nadat ze schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend door een bevoegd lid van ons bedrijf.

Art.4: Interventietermijnen

De levering- en uitvoeringstermijnen worden slechts ter indicatie gegeven.

Art.5: Wijziging van bestelling

Elke wijziging van een bestelling of een aannemingscontract moet schriftelijk worden vastgelegd en kan leiden tot een aanpassing van de prijs en de interventie-, leverings- of uitvoeringstermijn.

Art.6: Prestaties

 1. De klant wordt verzocht rekening te houden met de aankomst- en vertrektijden, de reistijd heen en terug, het verplaatsen van het voertuig, de dossierbehandeling, de tijd die nodig is voor de voorbereiding en opstelling van het materiaal en gereedschap, evenals de opruimtijd: elementen die de totale duur van de prestatie zullen bepalen.
 2. De kosten van inspecties, demontage, transport en eventuele herinstallatie zijn altijd voor rekening van de klant als deze besluit de werkzaamheden waarvoor wij zijn geraadpleegd, niet te laten uitvoeren. 
 3. Elk begonnen kwartier is verschuldigd. 
 4. Er zal een toeslag worden toegepast voor prestaties buiten de wettelijke uren (8u tot 16u). 
 5. Door het ondertekenen van de bon ziet de klant af van het betwisten van de realiteit van de daarop vermelde prestaties. 
 6. Elke afwezigheid van de klant op het moment van ondertekening wordt beschouwd als aanvaarding van de geleverde prestaties.

Art.7: Prijzen en prijstoeslagen

 1. Onze prijzen zijn exclusief BTW. 
 2. Afhankelijk van de mate van onhygiënisch werk zal de wettelijke toeslag op onze uurtarieven worden toegepast. 
 3. Het gebruik van machines voor specifieke werkzaamheden zoals ontstoppen, boren, ontkalken, evenals het gebruik van steigers, hoogwerkers, grote ladders en andere zijn niet inbegrepen in onze uurtarieven en zullen afzonderlijk worden gefactureerd. 
 4. Alle kosten zoals arbeidsloon, verplaatsing, stortbelasting, enz. die nodig zijn voor het verwijderen van puin, afval en elke installatie van welke aard dan ook als gevolg van door de klant gevraagde werkzaamheden zullen afzonderlijk aan hem worden gefactureerd. 
 5. De klant stemt ermee in alle kosten voor parkeren, parkeermeters of andere parkeerkosten te dragen. 
 6. Indien van toepassing, zullen de kosten voor uitzonderlijk logistiek en administratief toezicht aan de klant worden gefactureerd. 
 7. De leveringskosten van alle door de klant bestelde goederen zijn voor zijn rekening en zullen aan hem worden gefactureerd.

Art.8: Technische clausules

 1. De klant zorgt ervoor dat de werkruimte toegankelijk is en dat de plaatsen voor installatie en opslag schoon en vrij zijn.
 2. De klant stelt gedurende de gehele duur van de werkzaamheden een waterpunt en een geaarde en met zekeringen beveiligde stroomvoorziening ter beschikking van ons personeel. 
 3. De gebouwen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en hun inhoud zullen door de klant tegen brandrisico’s worden verzekerd; de klant ontheft ons van elke aansprakelijkheid dienaangaande en ziet af van elke verhaal op ons. 
 4. De klant is volledig verantwoordelijk jegens derden voor de schade die kan ontstaan als ons geen fout kan worden verweten. 
 5. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor defecten tijdens of na onze interventie, die voortvloeien uit de veroudering van de installatie waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd of een van zijn componenten. 
 6. Elke demontage van apparatuur wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de klant. 
 7. De klant draagt de risico’s verbonden aan de configuratie van de locaties en de naleving van de bestaande normen op het moment van het onderhoud van de verwarmingsapparatuur en/of de vervanging daarvan door nieuwe apparaten, zonder dat onze verantwoordelijkheid daarbij in het geding kan komen. 
 8. Schoorsteenkanalen reinigen is niet inbegrepen in onze prijs; deze moeten worden gecontroleerd door een erkende schoorsteenveger. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor schade door roet af. 
 9. Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd of gecontroleerd door een erkende elektricien. 
 10. Een rioolontstopping wordt als perfect uitgevoerd beschouwd wanneer de technicus de klant herhaaldelijk laat constateren dat de afvoer vrij loopt en zijn prestatiedocument laat ondertekenen. 
 11. Het gebruik van chemische producten voor rioolontstopping (in sommige gevallen aanbevolen) is niet vrij van risico op zuurvlekken tijdens de interventie, ondanks alle voorzorgsmaatregelen van onze technicus. Wij wijzen elke aansprakelijkheid in dit opzicht af. 
 12. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor functioneringsproblemen tijdens een wateronderbreking. 
 13. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor beschadigingen aan steunen tijdens de werkzaamheden; alle aanvullende werkzaamheden zullen tegen een meerprijs worden uitgevoerd. 
 14. Herstel van scheuren of barsten in bestaande pleisterwerk als gevolg van onze werkzaamheden is niet inbegrepen in onze prijs.

Art.9: Eigendomsvoorbehoud en ontbindende clausule

 1. De goedkeuring van onze goederen wordt geacht te zijn gedaan in onze werkplaatsen; geen retourzendingen van goederen worden geaccepteerd zonder voorafgaande toestemming. 
 2. Materialen of onderdelen van welke aard dan ook, geleverd aan de klant in het kader van een verkoop of aannemingscontract, worden eigendom van de klant nadat alle vorderingen tegen hem volledig zijn betaald. 
 3. De klant draagt het risico vanaf de levering, ook als deze is uitgesteld. 
 4. In geval van faillissement van de klant, moet hij onmiddellijk de directie van ons bedrijf informeren, zodat deze gebruik kan maken van haar eigendomsvoorbehoud en haar vordering kan indienen vóór de sluiting van het proces-verbaal van verificatie van de vorderingen. 
 5. Bij niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldag wordt de verkoop onmiddellijk en van rechtswege ontbonden zonder ingebrekestelling; in dat geval is ons Art.13 van toepassing. 

Art.10: Garanties

 1. Goederen zijn fabrieksgarantie tegen fabricagefouten; elk erkend defect onderdeel zal worden vervangen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de eenvoudige vervanging van het defecte onderdeel; arbeids-, reis-, transport-, rechten- en belastingkosten worden niet door deze garantie gedekt. 
 2. Geen enkele terugbetaling, schadevergoeding of schadevergoeding kan van ons worden geëist. 
 3. Reparaties, ontstoppings- en reinigingswerkzaamheden worden nooit gegarandeerd. 
 4. In het kader van een conventionele tienjarige garantie zullen interventies als gevolg van gebrek aan onderhoud worden gefactureerd.

Art.11: Overmacht

 1. Elke omstandigheid buiten onze wil die ons belet om aan onze verplichtingen te voldoen, geeft ons het recht om onze contracten geheel of gedeeltelijk zonder schadevergoeding te annuleren. 
 2. Ons bedrijf is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid in geval van niet-uitvoering als gevolg van materiaalgebrek, niet-levering door de leverancier, overmacht, staking, lock-out, enz.

Art.12: Factureringsvoorwaarden 

Wij behouden ons het recht voor om de prestaties en leveringen naarmate de leveringen plaatsvinden te factureren, zelfs als deze gedeeltelijk zijn.

Art.13: Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen contant betaalbaar, zonder korting, in euro en in Brussel. 
 2. Een toeslag van 12,50 euro voor administratieve kosten zal in rekening worden gebracht bij een uitgestelde betaling die is geaccepteerd door een bevoegde verantwoordelijke van ons bedrijf. 
 3. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering, behouden wij ons het recht voor om het saldo van de bestelling te annuleren. 
 4. Elk uitstel of gebrek aan betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
  1. een rente van 2% per maand (rentevoet van de Nationale Bank) vanaf de vervaldatum tot volledige betaling met zich meebrengen,
  2. een onherleidbare forfaitaire vergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 124,00 euro als strafclausule door toepassing van art. 1152 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. 
 5. Het niet-betalen van een enkele factuur op de vervaldag maakt van rechtswege het saldo van alle vervallen of niet-vervallen facturen opeisbaar.

Art.14: Geschillen

 1. Elke betwisting of klacht moet ons binnen 48 uur na de voltooiing van de gevraagde werkzaamheden of de levering van materialen per aangetekende brief worden toegezonden. Na deze termijn is er verjaring. 
 2. Alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en, indien van toepassing, van de Vrederechter van het kanton waar het bedrijf onder valt.